De Ketchupfabriek & jouw privacy

De Ketchupfabriek vindt jouw privacy zeer belangrijk, daarom stellen we jouw gegevens nimmer ter beschikking aan derden en behandelen we jouw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk. 

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van De Ketchupfabriek. De Ketchupfabriek is echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van onze website geef je aan ons privacybeleid te accepteren.

Nieuwsbrief
Als je je abonneert op onze nieuwsbrief, vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden alleen gebruikt om je de nieuwsbrief toe te sturen.

Persoonsgegevens die wij verwerken
De Ketchupfabriek verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • e-mailadres;

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Ketchupfabriek verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • verzenden van onze nieuwsbrief;

Je e-mailadres wordt opgeslagen op de beveiligde servers van www.laposta.nl.

Geautomatiseerde besluitvorming
De Ketchupfabriek neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Ketchupfabriek) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De Ketchupfabriek bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn van persoonsgegevens: tot het moment dat je jezelf afmeldt via de link onderaan iedere nieuwsbrief.

Delen van persoonsgegevens met derden
De Ketchupfabriek verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Ketchupfabriek en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens van jou waarover wij beschikken, in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar postbus@deketchupfabriek.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

De Ketchupfabriek wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De Ketchupfabriek neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via postbus@deketchupfabriek.nl.

​Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.